Op dinsdag 1 oktober, de eerste editie van Diversity Day, ondertekende rechtbankpresident Robine de Lange-Tegelaar  het Charter Diversiteit voor de Rechtbank Rotterdam. Hiermee laat de rechtbank zien dat zij diversiteit en inclusie belangrijk vindt en zich inzet om dit te binnen de organisatie te bevorderen.

Tijdens haar openingsspeech gaf de rechtbankpresident aan dat zij ernaar streeft om de 180 verschillende nationaliteiten die de stad Rotterdam rijk is ook in de rechtbank te krijgen: “Het is vooral belangrijk dat mensen met een multiculturele achtergrond onze organisatie interessant vinden. Dat is de eerste belangrijke opdracht.” Zij memoreerde ook dat zij na 21 mannelijke presidenten zeven jaar de eerste vrouwelijke president van de rechtbank werd: “’Ik hoop dat we het over zeven jaar net zo normaal vinden dat we collega’s met een multiculturele achtergrond hebben, als we het nu vinden dat we een vrouwelijke president hebben.” 

Marjorie Blagrove, voorzitter van de Commissie Diversiteit van de rechtbank, benadrukte dat diversiteit pas geslaagd is als er ook sprake is van inclusiviteit. Dat betekent dat de organisatie een sfeer schept waarin ieder zich welkom, veilig en gewaardeerd voelt en dezelfde kansen heeft. Meer diversiteit is daarin een eerste stap. Blagrove: “Onze administratie is heel divers, maar bij de rechters heeft maar 2% een multiculturele achtergrond. Daarin moet verandering komen. Het Rotterdamse motto van de Commissie is dan ook: ‘Geen woorden maar daden’. Het begint met bewustwording. De Commissie is denktank, gesprekspartner en aanjager voor leidinggevenden, leden van sollicitatiecommissies, personeelsvertegenwoordigers en de ondernemingsraad. De Commissie zet zich in voor de ontwikkeling van beleid op gebied van diversiteit en geeft voorlichting. Concreet: Met de ondertekening van het Charter Diversiteit laat de rechtbank Rotterdam intern en extern zien dat zij een diversere en inclusievere organisatie wil worden.”

Leo Euser, senior-beleidsmedewerker bij Diversiteit in Bedrijf, bedankte de rechtbank niet alleen met de ondertekening van het Charter Diversiteit maar ook met het moment, namelijk op de eerste editie van Diversity Day. Diversity Day is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf samen met 13 ‘koplopers’. “Vandaag organiseren meer dan 100 bedrijven op locatie met als motto ‘Jezelf zijn werkt ‘ allerlei activiteiten om diversiteit en inclusie op de werkvloer te vieren. Dat geeft een extra stimulans aan de  beweging onder werkgevers en werknemers die de meerwaarde daarvan inzien en daarvoor hun verantwoordelijk nemen.”

Euser gaf een toelichting op de geschiedenis, het doel en de betekenis van het Charter Diversiteit. Met de ondertekening van het Charter committeert een werkgever zich aan een zelf geformuleerde uitdaging op het gebied van diversiteit,  de uitwerking ervan in een plan van aanpak en een jaarlijks rapportage over de voortgang. Hij benadrukte daarbij dat diversiteit alleen kans van slagen heeft als dit wordt gekoppeld aan de strategische doelstellingen van de organisatie.

Het programma werd afgesloten met een interessante lezing van prof. dr. Yvonne Donders, hoogleraar Internationale Mensenrechten en voorzitter van de afdeling Internationaal en Europees Publiekrecht van de Universiteit van Amsterdam, en lid van het College voor de Rechten van de Mens. Zij gaf uitleg over verschillende aspecten van het begrip culturele diversiteit. Zij gaf ook aan dat het voor een rechtbank op zoek naar divers talent lastiger is om nieuwe medewerkers te vinden, als er op de universiteiten weinig diversiteit is onder studenten. Universiteiten zijn ook aan zet om daaraan actief te werken. Er blijken bij studenten veel barrières te bestaan om te kiezen voor de rechterlijke macht. Dit heeft onder andere te maken met bewust en onbewust stereotiep denken en het hebben van vooroordelen. Zij adviseert organisaties onder andere om bij werving en selectie kritisch te kijken naar de eigen onbewuste vooroordelen, vacatureteksten telkens opnieuw te screenen op stereotypen, vooraf na te denken over de kanalen om de vacatureteksten te verspreiden en selectieprocedures goed tegen het licht te houden.