ARBEIDSVERMOGEN

Veel mensen met een verminderd arbeidsvermogen willen dolgraag aan de slag, maar hebben moeite met het vinden en behouden van een baan. Zij lopen tegen hindernissen op, zoals vooroordelen, gebrek aan voorzieningen en ontbreken van begeleiding.

Aan de andere kant zoeken veel werkgevers naar mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplek te geven. Hun ervaringen tonen aan dat het opnemen van arbeidsbeperkten veel voordelen kan hebben: ze zijn vaker loyaal en gemotiveerd, melden zich minder vaak ziek en zorgen voor meer samenhang binnen een team.

dubbel zoveel arbeidsbeperkten werkloos

Volgens het CBS (Statline 2017) hebben bijna 1,9 miljoen mensen in Nederland tussen de 15-75 jaar een arbeidshandicap. Daarvan behoren er 666.000 tot de beroepsbevolking. Daarvan is 9,6 procent werkloos (of werkt minder uren dan gewenst). Dat is ruim tweemaal zoveel als de werkloosheid onder niet-arbeidsgehandicapten (4,5%). Iets meer dan 57% werkt in deeltijd (383.000); een kwart (164.000) werkt minder dan 12 uur per week. De netto-arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten is laag: 32,2% Onder niet-arbeidsgehandicapten is dat 72,5%.

stimulatie door overheid

Inzet voor arbeidsbeperkten wordt gestimuleerd door de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 11 april 2013. Daarin hebben de sociale partners (organisaties van werkgevers en werknemers) en de overheid afgesproken dat er begin 2026 in totaal 125.000 banen moeten zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking; 100.000 in de markt- en 25.000 in de overheidssector. De sociale partners stimuleren hun achterban met informatie, bijeenkomsten en goede voorbeelden.

De overheid stimuleert werkgevers met bijvoorbeeld een korting op de premies werknemersverzekeringen, een loonkostensubsidie, een no-riskpolis en een proefplaatsing. Ook kosten voor begeleiding van de werknemer kan de overheid vergoeden.

KENNISDOCUMENT

Diversiteit in Bedrijf stelde een kennisdocument samen over het bevorderen van werkbehoud van werknemers met een arbeidsbeperking en/of chronische ziekte. Daarin staat informatie over de positie van arbeidsbeperkten op de arbeidsmarkt, een overzicht van de knelpunten, mogelijke oplossingen en initiatieven. De meest recente versie van dit kennisdocument vindt u hier (16 maart 2016).

 

CHARTERBIJEENKOMST

In september 2018 organiseert Diversiteit in Bedrijf een volgende Charterbijeenkomst over werk en werkbehoud van mensen met een arbeidsbeperking. Hou de website in de gaten voor meer informatie daarover.

De eerste Charterbijeenkomst organiseerde Diversiteit in Bedrijf op donderdag 23 juni 2016 in samenwerking met PostNL. Het thema was: ‘Naar een duurzame en succesvolle inzet van arbeidsbeperkten en chronisch zieken’. PostNL en USG People gaven een kijkje in de keuken over hun aanpak van duurzame inzetbaarheid van arbeidsbeperkte werknemers. Ook mensen met een arbeidsbeperking of chronische ziekte kwamen aan het woord. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

ARBEIDSVERMOGEN-NETWERKEN

Medewerkersnetwerken spelen een belangrijke rol in het bevorderen van diversiteit en inclusie in hun organisaties. Zij blijken een belangrijke motor voor de participatie van medewerkers en dragen daarmee bij aan een inclusieve werkcultuur. Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde ervan en investeren in deze netwerken.

Het Platform Chronisch zieke politiemensen van de Nationale Politie biedt een luisterend oor en hulp aan collega’s en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de beleidsdirectie. In dit fragment vertelt Peter van de Beek er meer over.

Share This