Het kabinet voelt de noodzaak om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten. Daarom neemt het kabinet de aanbevelingen van het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ integraal over.

In de brief aan de Tweede Kamer benadrukt het kabinet dat Nederland alle talenten nodig heeft, ongeacht geslacht en culturele achtergrond. Diversiteit in het werknemersbestand, zeker ook in de top, kan bedrijven betere besluiten en bedrijfsresultaten opleveren. Het kabinet vindt het bovendien sociaal rechtvaardig dat iedereen in Nederland de kans krijgt of pakt om zijn of haar talenten te laten zien en te ontwikkelen.

Omdat er jarenlang nauwelijks vooruitgang werd geboekt met diversiteit in de top van het bedrijfsleven, ziet het kabinet zich genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te treffen. Hierbij ondersteund door het SER advies waarin werkgevers en werknemers zich unaniem hebben uitgesproken voor een wettelijke regeling met sancties.

De belangrijkste maatregelen voor meer vrouwen in de (sub)top zijn:

• Een verplichting voor Nederlandse beursgenoteerde bedrijven tot een vertegenwoordiging van mannen en vrouwen van ten minste 30% in de Raad van Commissarissen. Een nieuwe benoeming die niet bijdraagt aan het halen van de 30% wordt nietig verklaard. In het voorjaar zal het kabinet hiervoor met een wetsvoorstel komen.

• Voor de andere grote Nederlandse bedrijven, zo’n 5000 in totaal, geldt dat ze met passende en ambitieuze streefcijfers moeten komen voor de top en subtop van het bedrijf. De bedrijven moeten een plan maken hoe ze de streefcijfers gaan halen en transparant zijn over de resultaten.

• Het kabinet komt met met een vergelijkbare regeling voor de (semi-) publieke sector als voor de bedrijven. Ook voor de (semi-) publieke sector vindt het kabinet het van belang dat de top divers is samengesteld.

De belangrijkste maatregelen voor meer culturele diversiteit in de (sub)top zijn:

• het instellen van een Barometer Culturele Diversiteit om op die manier de culturele diversiteit van personeelsbestanden in beeld te kunnen brengen.

• een verkenning naar de mogelijkheden om individuele doorstroom van talenten met een migratieachtergrond en culturele diversiteit op sectorniveau te monitoren.

Bron: nieuwsbericht min. SZW

Zie ook:

Tweede Kamer steunt SER-advies Diversiteit in de top

SER: steviger maatregelen nodig voor meer diversiteit in de top