De maatschappij is nog lang niet voldoende ingericht om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Dat blijkt uit een rapportage van het College voor de Rechten van de Mens over de implementatie van het VN-verdrag handicap. Dit verdrag is ruim een jaar geleden in werking getreden en het College ziet toe op de naleving hiervan.De terreinen waar het College de meeste problemen signaleert zijn arbeid, zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs. Driekwart van de respondenten ondervindt obstakels op het gebied van arbeid, met name rondom de toegang tot werk. Ook is er een tekort aan geschikte woningen voor mensen met een beperking. Een kwart van de mensen geeft aan problemen te hebben met de toegankelijkheid van de openbare ruimtes en gebouwen.

Arbeid
De overheid moet bevorderen dat mensen met een beperking op de arbeidsmarkt meedoen. Dat is een belangrijke verplichting uit het verdrag. Driekwart van de deelnemers aan het onderzoek van het College zegt knelpunten op dit terrein te ervaren. Hoewel de overheid en werkgevers zich inzetten om meer mensen met een beperking aan de slag te krijgen, hebben mensen met een beperking een grote achterstand. Zo hadden mensen met een beperking in 2015 twee keer zo vaak geen werk dan mensen zonder beperking. En in 2016 waren dit er zelfs nog iets meer. Werkgevers vinden de procedure voor voorzieningen vaak ingewikkeld en lang, waardoor zij er soms vanaf zien iemand met een beperking in dienst te nemen. Volgens het College moet de overheid er onder andere voor zorgen dat werkgevers weten waar ze terecht kunnen om meer kennis in huis te halen over mensen met een beperking.

Lees hier het hele bericht

Kijk hier voor het volledige rapport en de samenvatting.