Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op 3 december jl. ingestemd met drie moties waarin het kabinet wordt gevraagd om de aanbevelingen in het SER-advies ‘Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling’ integraal over te nemen.

De Tweede Kamer stemde onder andere in met een vrouwenquotum in het bedrijfsleven. De Kamer wil dat het kabinet beursgenoteerde bedrijven verplicht om hun raden van commissarissen voor minstens 30 procent te laten bestaan uit vrouwen. Als een beursgenoteerd bedrijf het quotum niet haalt, moeten nieuwe benoemingen van mannen in deze topfuncties nietig worden verklaard, net zo lang tot er wel een vrouw wordt benoemd.

In het SER-advies staat ook dat het voor de 5.000 niet-beursgenoteerde grote bedrijven verplicht moet worden gesteld om zelf ambitieuze streefcijfers te formuleren, niet alleen voor de topfuncties maar ook voor de managementlagen eronder. Ze moeten in hun jaarverslag en op hun website publiekelijk verantwoording afleggen over de mate waarin ze die zelf gestelde doelen halen.

Verder stemde de Kamer voor een motie van de SP en D66 waarin het kabinet wordt verzocht een plan van aanpak te maken om gelijke kansen te creëren voor álle vrouwen, niet alleen die aan de top.

Het is nu aan het kabinet om met een reactie op het SER-advies en de moties te komen.

Zie ook:
https://nos.nl/artikel/2313132-meerderheid-kamer-voor-verplicht-vrouwenquotum.html

https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/steun-diversiteit