Diversiteit in Bedrijf heeft in 2019 een onderzoek laten uitvoeren naar de rapportages over het jaar 2018 van ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Het doel is een beeld te krijgen in hoeverre de Charterondertekenaars hun plan van aanpak in praktijk brengen en welke resultaten ze daarmee boeken. Voor het onderzoek werd een online-enquête uitgezet onder de bedrijven die vóór 1 augustus 2018 het Charter Diversiteit ondertekenden en een plan van aanpak hadden ingediend. Van de 85 benaderde bedrijven hebben 79 aan de enquête meegedaan. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Regioplan.

De belangrijkste bevindingen in het eindrapport zijn:

  • Meer dan 80% van de Charterondertekenaars geeft aan hun doelstellingen geheel (46%) of bijna (39%) gehaald te hebben.
  • Bijna alle ondertekenaars van het Charter Diversiteit signaleren in 2018 een toename van de instroom van medewerkers uit diversiteitsgroepen.
  • Bedrijven benoemen positieve veranderingen, maar benadrukken ook dat verandering van de organisatiecultuur een langdurig proces is.
  • Bedrijven zijn positief over de meerwaarde van diversiteit in praktijk, vooral over de bijdrage aan respectvol gedrag tussen medewerkers en aan creativiteit en innovatie.
  • De belangrijkste knelpunten in de uitvoering van diversiteitsbeleid liggen op het gebied van draagvlak/urgentie onder het personeel, belegging van verantwoordelijkheid en budget/personele capaciteit.
  • Er is veel waardering voor de ondersteuning door Diversiteit in Bedrijf.

Lees hier de samenvatting van het eindrapport
Het volledige rapport vindt u hier.