LEEFTIJD

Door de vergrijzing is het aannemen van jongere en oudere medewerkers voor veel bedrijven een belangrijke uitdaging. Diversiteit in leeftijd heeft verschillende voordelen. Zo kan het leiden tot innovatie en teambuilding. Jong en oud kan van elkaar leren en elkaar versterken. Ook zorgt een bedrijf ervoor dat zij voeling houdt met zowel oudere als jongere doelgroepen. Wat is de stand van zaken? Wat zijn de knelpunten? En wat zijn mogelijke oplossingen?

werkloosheid onder jongeren daalt

De werkloosheid daalt, met name onder de jongeren. In 2017 telde het UWV 13.9% minder uitkeringen ten opzichte van 2016. In mei 2017 is het werkloosheidspercentage onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar gedaald tot 9 procent. Dat is het laagste niveau sinds maart 2009 (CBS, 2018).

In 2013 zag het er nog een stuk minder rooskleurig uit. Toen was het werkloosheidspercentage voor deze groep jongeren twee keer zo hoog als gemiddeld. Het kabinet startte toen met de ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid’ met Mirjam Sterk als ambassadeur. Deze aanpak resulteerde in werkafspraken met tientallen bedrijven die zich inzetten om jongeren aan een baan of stage te helpen.

ouderen langer werkloos

Onder 55-plussers is de daling in het aantal uitkeringen een stuk minder dan gemiddeld, namelijk 8.3% (tegenover 19.9%) (CBS, 2018). Het percentage ouderen is minder hoog dan het percentage jongeren. Echter, van de langdurig werklozen is 40 procent ouder dan vijftig jaar.

De stereotype beelden die werkgevers hebben over ouderen blijken een belangrijk knelpunt te zijn. Sociale partners spraken in 2011 in de Beleidsagenda 2020 af de positie van en de beeldvorming over oudere werknemers aan te pakken. Zij richtten zich op de positieve bijdrage die participerende ouderen kunnen leveren. Uitgangspunt is dat er moet worden geïnvesteerd in alle generaties. Werkgevers én werknemers dienen zich ervoor in te zetten om gezond en gemotiveerd, werkend de pensioenleeftijd te behalen.

KENNISDOCUMENT

In het kennisdocument ‘De kracht van 50-plus’ is kennis gebundeld over de businesscase, de knelpunten en oplossingsrichtingen op het gebied van leeftijd diversiteit. De belangrijkste aanbevelingen uit dit kennisdocument zijn samengevat in: het stappenplan voor werkgevers ‘De kracht van 50-plus op de werkvloer’.

 

 

CHARTERBIJEENKOMST

Op donderdag 11 mei 2017 organiseerde Diversiteit in Bedrijf een netwerkbijeenkomst voor de ondertekenaars van het Charter Diversiteit met als thema: De kracht van 50-plus: instroom en behoud van werk. Hoofdgast was John de Wolf, ambassadeur van de aanpak ouderenwerkloosheid. De bijeenkomst werd gehost door pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder MN in Den Haag. Kijk hier voor het verslag.

leeftijdsnetwerken 

Medewerkersnetwerken spelen een belangrijke rol in het bevorderen van diversiteit en inclusie in hun organisaties. Zij blijken een belangrijke motor voor de participatie van medewerkers en dragen daarmee bij aan een inclusieve werkcultuur. Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde ervan en investeren in deze netwerken. Jessica van der Puil van Young Shell en Liesbeth Oosterhagen van Wij(s) vertellen in deze fragmenten meer over hun netwerk. 

Share This