Bijna alle ondertekenaars van het Charter Diversiteit signaleren zowel bij de top als op de werkvloer meer bewustwording van het belang van diversiteit. Ook is bij veel ondertekenaars sprake van een toename van het aantal medewerkers uit diversiteitsgroepen. Bedrijven benoemen positieve veranderingen, maar benadrukken ook dat verandering van de organisatiecultuur een langdurig proces is. Het Charter Diversiteit zelf blijkt een effectief instrument dat een nieuwe impuls of een nieuwe focus geeft aan het diversiteitsbeleid van de ondertekenaars. Ook is er veel waardering voor de ondersteuning die Diversiteit in Bedrijf biedt. Dit zijn enige belangrijke bevindingen van het evaluatieonderzoek naar de eerste ervaringen en resultaten van het Charter Diversiteit.

Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door Bureau Regioplan onder 30 bedrijven die het Charter Diversiteit voor april 2016 hebben ondertekend en een plan van aanpak en een voortgangsrapportage hebben ingeleverd. Deze documenten zijn geanalyse is er een interviewronde gehouden onder leidinggevenden, managers, hr-medewerkers en/of leden van or en medewerkersnetwerken bij deze Charterondertekenaars.

Veel instrumenten en activiteiten

Uit het onderzoeksrapport ‘Het Charter Diversiteit: ervaringen en resultaten uit de praktijk’ blijkt dat de ondertekenaars verschillende instrumenten en activiteiten inzetten om hun diversiteitsdoelstellingen te realiseren. Bijvoorbeeld activiteiten om bewustwording en draagvlak voor Diversiteit & Inclusie te vergroten en het aanpassen van het personeelsbeleid gericht op werving, behoud en doorstroom.

De meest genoemde goed werkende acties gericht op het bevorderen van bewustzijn en draagvlak voor diversiteit en inclusie zijn:

Wat betreft het aanpassen van het personeelsbeleid zijn de volgende instrumenten volgens de respondenten het meest effectief:

Positieve veranderingen

Uit het onderzoek komt naar voren dat bij de meeste ondertekenaars het bewustzijn van het belang van diversiteit groeit, zowel bij de top als op de werkvloer. “Er is meer awareness. Diversiteit staat bijvoorbeeld op de agenda bij de Raad van bestuur en bij de lagen daaronder”, aldus een respondent. En: “Ik zie veranderingen in de cultuur en in de vanzelfsprekendheid waarmee het onderwerp ter sprake wordt gebracht.” Ook met de in- en doorstroom van medewerkers uit diversiteitsgroepen gaat het de goede kant op, maar respondenten geven wel aan dat verandering van de organisatiecultuur een langdurig proces is. “Een cultuuromslag realiseer je niet in een dag of week, het is een kwestie van een lange adem.”

Succesfactoren

Het evaluatierapport benoemt ook zes factoren voor succes:

Deze en andere bevindingen van het evaluatieonderzoek kunt u vinden in het rapport ‘Het Charter Diversiteit: ervaringen en resultaten uit de praktijk’ van Regioplan.

Op 26 februari jl. presenteerde Regioplan de resultaten van de evaluatie op de eerste Diversity Academy van Diversiteit in Bedrijf, georganiseerd i.s.m. PostNL. Kijk hier voor deze presentatie.